این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
جدول برنامه ها
سه شنبه, 01 ثور 1394 00:00

شنبه اسد 1395

  7:23 سرود ج.ا.ا،قران وترجمه،صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت …
سه شنبه, 01 ثور 1394 16:46

یک شنبه اسد 1395

  7:23 سرود ج.ا.ا،قران وترجمه،صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت …
سه شنبه, 01 ثور 1394 16:59

دوشنبه اسد 1395

7:23 سرود ج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت …
سه شنبه, 01 ثور 1394 17:59

سه شنبه اسد 1395

7:23 سرودج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت 9:00 …
سه شنبه, 01 ثور 1394 18:59

چهارشنبه اسد 1395

7:23 سرودج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانسها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت 9:00 اخبارعلمی …
سه شنبه, 01 ثور 1394 19:59

پنج شنبه اسد 1395

7:23 سرودج.ا.ا قرآن و ترجمه صلوات خاصه 7:30 اعلام برنامه و فرکانسها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 گل صبح 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت …
سه شنبه, 01 ثور 1394 20:59

جمعه اسد 1395

7:23 سرودج.ا.ا قرآن و ترجمه صلوات خاصه  7:30  اعلام برنامه فرکانسها 7:40 ترنم باران 7:50 تقویم تاریخ 8:00 اخبار 8:10 دعای ندبه 8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت 8:55 …