مشق انتظار http://dari.irib.ir Sat, 26 Jan 2019 12:09:09 +0430 fa-af جهانی شدن اندیشه مهدویت http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/107522-جهانی-شدن-اندیشه-مهدویت http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/107522-جهانی-شدن-اندیشه-مهدویت

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Thu, 19 Nov 2015 22:43:28 +0430
ارتباط ما با آخرین حجت خداوند http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/106571-ارتباط-ما-با-آخرین-حجت-خداوند http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/106571-ارتباط-ما-با-آخرین-حجت-خداوند

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Sun, 01 Nov 2015 17:28:39 +0430
نائبان خاص امام زمان(عج)در غیبت صغری3 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105374-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری3 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105374-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری3 نائبان خاص امام زمان(عج)در غیبت صغری3

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

]]>
مشق انتظار Thu, 08 Oct 2015 10:47:25 +0430
نائبان خاص امام زمان(عج)در غیبت صغری2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105371-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105371-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری2

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Thu, 08 Oct 2015 10:05:48 +0430
نائبان خاص امام زمان(عج)در غیبت صغری http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105257-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/105257-نائبان-خاص-امام-زمان-عج-در-غیبت-صغری

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Tue, 06 Oct 2015 14:30:27 +0430
راز و رمزهای نهان زیستی امام مهدی(عج) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104106-راز-و-رمزهای-نهان-زیستی-امام-مهدی-عج http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104106-راز-و-رمزهای-نهان-زیستی-امام-مهدی-عج راز و رمزهای نهان زیستی امام مهدی(عج)

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

]]>
مشق انتظار Wed, 16 Sep 2015 13:30:55 +0430
امام مهدی (عج) در قرآن http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104103-امام-مهدی-عج-در-قرآن http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104103-امام-مهدی-عج-در-قرآن امام مهدی (عج) در قرآن

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Wed, 16 Sep 2015 12:59:19 +0430
ظهور منجی در ادیان و مذاهب دیگر http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104099-ظهور-منجی-در-ادیان-و-مذاهب-دیگر http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/104099-ظهور-منجی-در-ادیان-و-مذاهب-دیگر

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

]]>
مشق انتظار Wed, 16 Sep 2015 12:48:51 +0430
یاری کنندگان حضرت مهدی (عج) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/103458-یاری-کنندگان-حضرت-مهدی-عج http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/103458-یاری-کنندگان-حضرت-مهدی-عج

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

 

 

 

]]>
مشق انتظار Sat, 05 Sep 2015 09:15:46 +0430
نیک شهر قدسی امام زمان(عج)3 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/103454-نیک-شهر-قدسی-امام-زمان-عج-3 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-20-05-21-47/item/103454-نیک-شهر-قدسی-امام-زمان-عج-3 نیک شهر قدسی امام زمان(عج)3

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت . در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید.

]]>
مشق انتظار Sat, 05 Sep 2015 08:41:46 +0430