این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
مشق انتظار
یکشنبه, 21 جوزا 1391 16:40

برنامه 19 جوزا 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 28 جوزا 1391 18:11

برنامه 26 جوزا 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 04 سرطان 1391 15:35

برنامه 2 سرطان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
دوشنبه, 12 سرطان 1391 12:26

برنامه 9 سرطان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 18 سرطان 1391 18:50

برنامه 16 سرطان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 25 سرطان 1391 15:28

برنامه 23 سرطان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
صفحه17 از17