تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ http://dari.irib.ir Thu, 31 Jan 2019 07:59:29 +0430 fa-af دستاوردهای تمدن اسلامی در علم فلسفه و منطق http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/106907-دستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-قرن-دوم-هجری-تا-سیزدهم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/106907-دستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-قرن-دوم-هجری-تا-سیزدهم

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

 

 

 

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Sun, 08 Nov 2015 13:05:04 +0430
دستاوردهای تمدن اسلامی از چندین علم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/105499-دستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-چندین-علم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/105499-دستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-چندین-علم

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Sun, 11 Oct 2015 10:36:21 +0430
برخی ازدستاوردهای تمدن اسلامی از قرن دوم تا سیزدهم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/105255-برخی-ازدستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-قرن-دوم-تا-سیزدهم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/105255-برخی-ازدستاوردهای-تمدن-اسلامی-از-قرن-دوم-تا-سیزدهم

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

 

 

 

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Tue, 06 Oct 2015 13:57:57 +0430
جایگاه تمدن اسلامی در تولید علم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/104137-جایگاه-تمدن-اسلامی-در-تولید-علم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/104137-جایگاه-تمدن-اسلامی-در-تولید-علم

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Wed, 16 Sep 2015 16:56:53 +0430
محمدتقی جعفری http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/104133-محمدتقی-جعفری http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/104133-محمدتقی-جعفری

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Wed, 16 Sep 2015 16:41:25 +0430
آیت الله شهید مدنی(2) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/103234-2-ایت-الله-شهید-مدنی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/103234-2-ایت-الله-شهید-مدنی

 

 

 

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

 

 

 

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Mon, 31 Aug 2015 14:30:32 +0430
آیت الله شهید مدنی(1) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/103227-ایت-الله-شریف-مدنی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/103227-ایت-الله-شریف-مدنی

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Mon, 31 Aug 2015 14:29:41 +0430
سید اسماعیل بلخی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/102980-سید-اسمائیل-بلخی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/102980-سید-اسمائیل-بلخی

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Wed, 26 Aug 2015 12:04:00 +0430
فیض محمد کاتب هزاره http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/102932-فیض-محمد-کاتب-هزاره http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/102932-فیض-محمد-کاتب-هزاره

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Tue, 25 Aug 2015 11:41:27 +0430
ابو نصر محمد فارابی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/100394-ابو-نصر-محمد-فارابی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/آرشیو-برنامه-های-تولیدی/2011-11-22-12-59-05/item/100394-ابو-نصر-محمد-فارابی

دین اسلام پس از بسط و استیلا در ممالک تحت نفوذ خود بستر مناسبی را برای ظهور اندیشمندان بزرگ و دانشمندان فراهم ساخت. در این برنامه این شخصیت های بزرگ که در این بستر ظهور کردند معرفی می شوند.
این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:35 دقیقه به مدت 15 دقیقه پخش می شود.
برای شنیدن برنامه لطفا کلیک کنید

]]>
تمدن اسلامی مهد اندیشمندان بزرگ Mon, 06 Jul 2015 13:16:21 +0430