جریانهای تکفیری http://dari.irib.ir Thu, 31 Jan 2019 07:53:54 +0430 fa-af جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (22) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/120064-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-22 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/120064-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-22 ]]> جریانهای تکفیری Tue, 05 Jul 2016 11:44:44 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (21) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/119580-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-21 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/119580-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-21 ]]> جریانهای تکفیری Wed, 29 Jun 2016 11:17:58 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (20) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/118813-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-20 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/118813-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-20 ]]> جریانهای تکفیری Sat, 18 Jun 2016 17:24:08 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (19) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/118395-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-19 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/118395-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-19 ]]> جریانهای تکفیری Sat, 11 Jun 2016 17:02:18 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (18) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116760-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-18 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116760-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-18 ]]> جریانهای تکفیری Sun, 15 May 2016 18:09:56 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (17) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116478-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-17 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116478-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-17 ]]> جریانهای تکفیری Tue, 10 May 2016 16:51:26 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (16) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116264-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-16 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116264-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-16 ]]> جریانهای تکفیری Sat, 07 May 2016 17:24:33 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (15) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116477-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-15 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116477-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-15 ]]> جریانهای تکفیری Tue, 10 May 2016 16:44:43 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (14) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116263-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-14 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/116263-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-14 ]]> جریانهای تکفیری Sat, 07 May 2016 17:21:20 +0430 جریان های تکفیری سناریویی برای تخریب (12) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/115342-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-12 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-سیاسی/جریانهای-تکفیری/item/115342-جریان-های-تکفیری-سناریویی-برای-تخریب-12 ]]> جریانهای تکفیری Tue, 19 Apr 2016 10:46:39 +0430