جمعه ها دور هم باشیم http://dari.irib.ir Tue, 16 Oct 2018 22:25:12 +0430 fa-af 4 سرطان 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/120065-4-سرطان-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/120065-4-سرطان-95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Tue, 05 Jul 2016 11:51:36 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 28 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/119542-28-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/119542-28-جوزا-95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Tue, 28 Jun 2016 15:54:17 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 21 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/118505-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-21-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/118505-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-21-جوزا-95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sun, 12 Jun 2016 18:21:46 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 14 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/118504-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-14-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/118504-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-14-جوزا-95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sun, 12 Jun 2016 18:14:29 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 07 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/117927-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-07-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/117927-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-07-جوزا-95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sun, 05 Jun 2016 11:26:41 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 31ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/117926-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-31ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/117926-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-31ثور95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sun, 05 Jun 2016 11:10:54 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 24ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116761-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-24ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116761-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-24ثور95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sun, 15 May 2016 18:12:41 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 17ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116483-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-17ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116483-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-17ثور95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Tue, 10 May 2016 16:55:22 +0430 جمعه ها دور هم باشیم 10ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116266-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-2ثور95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/جمعه-ها-دور-هم-باشیم/item/116266-جمعه-ها-دور-هم-باشیم-2ثور95 ]]> جمعه ها دور هم باشیم Sat, 07 May 2016 17:50:48 +0430