داستان های تمثیلی http://dari.irib.ir Thu, 31 Jan 2019 07:58:06 +0430 fa-af یک قول http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120092-یک-قول http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120092-یک-قول ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 14:01:01 +0430 رازه استاد http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120085-رازه-استاد http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120085-رازه-استاد ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 13:56:11 +0430 پنجره http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120084-پنجره http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120084-پنجره ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 13:48:42 +0430 نشانه ادمیت http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120083-نشانه-ادمیت http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120083-نشانه-ادمیت ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 13:37:47 +0430 مقایسه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120080-مقایسه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120080-مقایسه ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 13:21:18 +0430 قصاب http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120079-قصاب http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120079-قصاب ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 13:07:59 +0430 بزرگترین اشتباه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120073-بزرگترین-اشتباه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/120073-بزرگترین-اشتباه ]]> داستان های تمثیلی Tue, 05 Jul 2016 12:43:57 +0430 عبور از دریا http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119572-عبور-از-دریا http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119572-عبور-از-دریا ]]> داستان های تمثیلی Wed, 29 Jun 2016 10:31:54 +0430 صالح http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119570-صالح http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119570-صالح ]]> داستان های تمثیلی Wed, 29 Jun 2016 10:32:18 +0430 محتصب http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119569-محتصب http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/داستانهای-تمثیلی/item/119569-محتصب ]]> داستان های تمثیلی Wed, 29 Jun 2016 10:31:24 +0430