طبیعت جان جهان http://dari.irib.ir Mon, 28 Jan 2019 05:03:38 +0430 fa-af عوامل تشدید تخریب محیط زیست http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/120348-عوامل-تشدید-تخریب-محیط-زیست http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/120348-عوامل-تشدید-تخریب-محیط-زیست ]]> طبیعت جان جهان Mon, 11 Jul 2016 09:49:44 +0430 خطر نابودی تنوع زیستی در تمام اکو سیستم ها http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/120347-خطر-نابودی-تنوع-زیستی-در-تمام-اکو-سیستم-ها http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/120347-خطر-نابودی-تنوع-زیستی-در-تمام-اکو-سیستم-ها ]]> طبیعت جان جهان Mon, 11 Jul 2016 09:42:39 +0430 نابودی گونه های زیستی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/119768-نابودی-گونه-های-زیستی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/119768-نابودی-گونه-های-زیستی ]]> طبیعت جان جهان Sat, 02 Jul 2016 11:23:27 +0430 الودگی هوا و تغییرات اب و هوایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/119765-الودگی-هوا-و-تغییرات-اب-و-هوایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/119765-الودگی-هوا-و-تغییرات-اب-و-هوایی ]]> طبیعت جان جهان Sat, 02 Jul 2016 11:14:54 +0430 گرم شدن کره زمین http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118477-گرم-شدن-کره-زمین http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118477-گرم-شدن-کره-زمین ]]> طبیعت جان جهان Sun, 12 Jun 2016 16:49:53 +0430 سوراخ شدن لایه اوزون http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118476-سوراخ-شدن-لایه-اوزون http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118476-سوراخ-شدن-لایه-اوزون ]]> طبیعت جان جهان Sun, 12 Jun 2016 16:46:49 +0430 تغییرات آب و هوایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118475-تغییرات-آب-و-هوایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118475-تغییرات-آب-و-هوایی ]]> طبیعت جان جهان Sun, 12 Jun 2016 16:44:36 +0430 بارانهای اسیدی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118474-بارانهای-اسیدی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/118474-بارانهای-اسیدی ]]> طبیعت جان جهان Sun, 12 Jun 2016 16:39:14 +0430 گازهای گلخانه ایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/116448-گازهای-گلخانه-ایی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/116448-گازهای-گلخانه-ایی ]]> طبیعت جان جهان Tue, 10 May 2016 15:20:02 +0430 بیابان زایی (ریز گرد 2) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/115451-بیابان-زایی-ریز-گرد-2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/طبیعت-جان-جهان/item/115451-بیابان-زایی-ریز-گرد-2 ]]> طبیعت جان جهان Wed, 20 Apr 2016 12:05:34 +0430