قند پارسی http://dari.irib.ir Thu, 31 Jan 2019 07:58:15 +0430 fa-af جلوه های بخشندگی در ادبیات فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/120349-جلوه-های-بخشندگی-در-ادبیات-فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/120349-جلوه-های-بخشندگی-در-ادبیات-فارسی ]]> قند پارسی Mon, 11 Jul 2016 09:55:10 +0430 لسان الغیب حافظ http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/119826-لسان-الغیب-حافظ http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/119826-لسان-الغیب-حافظ ]]> قند پارسی Sat, 02 Jul 2016 14:30:14 +0430 ماه رمضان در اشعار فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118494-ماه-رمضان-در-اشعار-فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118494-ماه-رمضان-در-اشعار-فارسی ]]> قند پارسی Sun, 12 Jun 2016 17:33:17 +0430 بررسی اشعار امام خمینی(ره) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118493-بررسی-اشعار-امام-خمینی-ره http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118493-بررسی-اشعار-امام-خمینی-ره ]]> قند پارسی Sun, 12 Jun 2016 17:31:02 +0430 جلوه مفهوم وطن در اشعار فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118492-جلوه-مفهوم-وطن-در-اشعار-فارسی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/118492-جلوه-مفهوم-وطن-در-اشعار-فارسی ]]> قند پارسی Sun, 12 Jun 2016 17:28:46 +0430 خواجه عبدالله انصاری (پیر هرات) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/117463-خواجه-عبدالله-انصاری-پیر-هرات http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/117463-خواجه-عبدالله-انصاری-پیر-هرات ]]> قند پارسی Sun, 29 May 2016 10:30:24 +0430 جلوه های صبر و مدارا و غلبه بر خشم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/116446-جلوه-های-صبر-و-مدارا-و-غلبه-بر-خشم http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/116446-جلوه-های-صبر-و-مدارا-و-غلبه-بر-خشم ]]> قند پارسی Tue, 10 May 2016 15:14:56 +0430 شخصیت پردازی در شاهنامه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/115931-شخصیت-پردازی-در-شاهنامه http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/115931-شخصیت-پردازی-در-شاهنامه ]]> قند پارسی Sat, 30 Apr 2016 16:29:10 +0430 بررسی غزلیات حافظ http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/115458-برسی-غزلیات-حافظ http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/قند-پارسی/item/115458-برسی-غزلیات-حافظ ]]> قند پارسی Wed, 20 Apr 2016 12:08:33 +0430