مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی http://dari.irib.ir Mon, 28 Jan 2019 12:47:21 +0430 fa-af سید علی همدانی (امیر کبیر )-1 سرطان 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/120364-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-1-سرطان-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/120364-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-1-سرطان-95 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Mon, 11 Jul 2016 10:38:03 +0430 سید علی همدانی (امیر کبیر )-3 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119850-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-3-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119850-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-3-جوزا-95 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Sat, 02 Jul 2016 15:17:02 +0430 سید علی همدانی (امیر کبیر )-29 ثور 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119849-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-29-ثور-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119849-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-29-ثور-95 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Sat, 02 Jul 2016 15:16:28 +0430 سید علی همدانی (امیر کبیر )-26 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119846-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-26-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119846-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-26-جوزا-95 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Sat, 02 Jul 2016 15:08:46 +0430 سید علی همدانی (امیر کبیر )-12 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119845-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-12-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/119845-سید-علی-همدانی-امیر-کبیر-12-جوزا-95 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Sat, 02 Jul 2016 15:07:11 +0430 سید علی همدانی (3) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/117467-سید-علی-همدانی-2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/117467-سید-علی-همدانی-2 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Sun, 29 May 2016 10:36:14 +0430 سید علی همدانی 2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/116525-سید-علی-همدانی-2 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/116525-سید-علی-همدانی-2 ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Wed, 11 May 2016 12:56:30 +0430 سید علی همدانی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/116442-سید-علی-همدانی http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/116442-سید-علی-همدانی ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Tue, 10 May 2016 15:01:06 +0430 شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/115456-شهاب-الدین-سهروردی-شیخ-اشراق http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/مشاهیر-ایرانی-مفاخر-جهانی/item/115456-شهاب-الدین-سهروردی-شیخ-اشراق ]]> مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی Wed, 20 Apr 2016 12:35:36 +0430