نمایش هفته http://dari.irib.ir Mon, 28 Jan 2019 12:46:36 +0430 fa-af 4 سرطان 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/120367-4-سرطان-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/120367-4-سرطان-95 ]]> نمایش هفته Mon, 11 Jul 2016 10:40:54 +0430 28 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/119398-28-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/119398-28-جوزا-95 ]]> نمایش هفته Sun, 26 Jun 2016 13:33:34 +0430 21 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118500-21-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118500-21-جوزا-95 ]]> نمایش هفته Sun, 12 Jun 2016 17:53:25 +0430 14 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118498-14-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118498-14-جوزا-95 ]]> نمایش هفته Sun, 12 Jun 2016 17:49:31 +0430 7 جوزا 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118497-7-جوزا-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118497-7-جوزا-95 ]]> نمایش هفته Sun, 12 Jun 2016 17:46:00 +0430 31 ثور 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118495-17-ثور-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/118495-17-ثور-95 ]]> نمایش هفته Sun, 12 Jun 2016 17:38:49 +0430 17 ثور 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/116493-10-ثور-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/116493-10-ثور-95 ]]> نمایش هفته Tue, 10 May 2016 17:23:26 +0430 10 ثور 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/116430-10-ثور-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/116430-10-ثور-95 ]]> نمایش هفته Tue, 10 May 2016 14:30:15 +0430 27 حمل 95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/115459-27-حمل-95 http://dari.irib.ir/تولیدی-ها/برنامه-های-فرهنگی/نمایش-هفته/item/115459-27-حمل-95 ]]> نمایش هفته Wed, 20 Apr 2016 12:09:46 +0430