این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 01 عقرب 1390 12:03

اسـتاد محمد عـمر

او را مي توان سـرآمد رباب نوازان افغانسـتان ناميـد. اسـتاد در سال 1284 شمسی در كابل به دنيا آمـد. نخـســت آوازخواني پيشــه گـرفـت، ولي چـندي نگـذشــت كه به نوازندگي رباب روي آورد و تا واپـسـين ايام عـمر خويـش به نواخـتن اين ســاز ملي افغانســتان و تربيت شــاگرداني در اين فـن ادامـه داد. اغـراق نيســت اگـر گـفـته شــود يكي از عـوامل شـهـرت و محـبوبيـت ايـن وســيله موســيقي در افغانســتان وجود نوازنده توانايي هـمچون اسـتاد محمد عـمـر بـوده اســـت و نـيــز گــزاف نيسـت اگر بگويـيـم كه تـقـريبــاً هـمه كسـاني كه اكـنـون در كـشــور افغانستان در نواخـتـن رباب دســتي دارند مســتقـيم يا غــير مســـتـقــيم شــــاگـردي اسـتاد محـمد عـمـررا كــرده انــد.

آهنگ های استاد محمد عمر را کلیک نموده، بشنوید:

آهنگ 1

آهنگ 2

آهنگ 3

آهنگ4

آهنگ 5

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید