این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: مردم یمن بر اتحاد گروه های سیاسی داخلی و مقابله با تجاوز به این کشور تاکید کردند.
صفحه57 از57