این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
نیروهای رژیم آل خلیفه رئیس شورای جمعیت الوفاق و تعداد دیگری از روحانیون را بازداشت کردند.
صفحه246 از246