جدول برنامه ها http://dari.irib.ir Fri, 28 Jun 2019 15:35:08 +0430 fa-af شنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28603-شنبه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28603-شنبه-ثور-1391
 
7:23 سرود ج.ا.ا،قران وترجمه،صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح

8:50

همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبار علمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 آیینه ولایت
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 ترنم باران(تکرار)
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 افغانستان در هفته ای که گذشت
1:00 اخبار گزارش ها
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستان تمثیلی
2:00 تلاوت یک جز قرآن
3:00 انعکاس
3:30 میعادگاه موحدان
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0430
یک شنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28605-یک-شنبه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28605-یک-شنبه-ثور-1391
 
7:23 سرود ج.ا.ا،قران وترجمه،صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح

8:50

همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبار علمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 تکرار از تهران تا کابل
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 تکرار ترنم باران
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 ایران در آیینه هفته
1:00 اخبار گزارش ها
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستانهای تمثیلی
2:00 تلاوت یک جز قرآن
2:45 کتاب یار مهربان(تکرار)
3:00 انعکاس
3:30 راه روشن
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 16:46:57 +0430
دوشنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28607-دوشنبه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28607-دوشنبه-ثور-1391
7:23 سرود ج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح
8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبار علمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 طبیعت جان جهان
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 تکرار ترنم باران
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 تکرار شاپرک
12:40 امریکا نگاه از درون
1:00 اخبار گزارشها
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستانهای تمثیلی
2:00 تلاوت یک جز قرآن
2:45 کتاب یار مهریان(تکرار)
3:00 انعکاس
3:30 سیمای زن در اسلام
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 16:59:12 +0430
سه شنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28608-سه-شنبه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28608-سه-شنبه-ثور-1391
7:23 سرودج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانس ها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح
8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبار علمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 حقوق بشر اسلامی
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 ترنم باران(تکرار)
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 خاورمیانه در هفته ای که گذشت
1:00 اخبار گزارش ها
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستانهای تمثیلی
2:00 تلاوت یک جزه قرآن
2:45 کتاب یار مهربان(تکرار)
3:00 انعکاس
3:30 قند پارسی
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 17:59:12 +0430
چهارشنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28609-چهارشنبه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28609-چهارشنبه-ثور-1391
7:23 سرودج.ا.ا،قران و ترجمه،صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانسها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح
8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبارعلمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:30 ترنم باران(تکرار)
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 دیدگاه
1:00 اخبار گزارش ها
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستانهای تمثیلی
2:00 تلاوت یک جز قرآن
2:30 کتاب یار مهربان(تکرار)
3:00 انعکاس
3:30 در گلستان نبوت
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار

 

 

]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 18:59:12 +0430
پنج شنبه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28612-پنج-شنبه-حمل-1393 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28612-پنج-شنبه-حمل-1393
7:23 سرودج.ا.ا قرآن و ترجمه صلوات خاصه
7:30 اعلام برنامه و فرکانسها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 گل صبح
8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت
9:00 اخبارعلمی فرهنگی
9:10 شاپرک
9:25 راز سلامتی
9:45 مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی
10:00 آهنگ زندگی
10:50 کتاب یار مهربان
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 ترنم باران(تکرار)
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 صهیونیزم خانه عنکبوت
1:00 اخبار گزارشها 
1:35 گزارش ویژه
1:45 داستانهای تمثیلی
2:00 گزارش ویژه
2:45 کتاب یار مهربان(تکرار)
3:00 انعکاس
3:30 غریب آشنا
4:00 اخبار
4:10 در وادی نور
5:00 اخبار اقتصادی
5:10 پنجره
6:00 اخبار و مجلات خبری
6:45 گزارش ویژه
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 19:59:12 +0430
جمعه اسد 1395 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28615-جمعه-ثور-1391 http://dari.irib.ir/ارتباط-ما/schedule/item/28615-جمعه-ثور-1391
7:23 سرودج.ا.ا قرآن و ترجمه صلوات خاصه 
7:30  اعلام برنامه فرکانسها
7:40 ترنم باران
7:50 تقویم تاریخ
8:00 اخبار
8:10 دعای ندبه
8:50 همراه با خورشید همگام با ولایت
8:55 از تهران تا کابل
9:10 شاپرک
9:30 مجله سلامتی
10:00 جمعه ها دور هم باشیم
10:30 پیام دوست
11:00 اخبار
11:15 سخن سبز
11:30 عطر سجاده
11:45 گلبرگ معرفت
11:50 عطر سجاده
12:25 شاپرک(تکرار)
12:40 داستانهای تمثیلی
1:00 اخبار گزارش ها
1:30 مجله اقتصادی
2:00 تلاوت یک جز قرآن
3:00 نمایش
3:25 از تهران تا کابل
3:45 افغانستان امروز نگاه نو
4:00 اخبار
4:10 چندک و قتقک
5:00 کنکاش
5:20 آیینه ولایت
5:40 حدیث هدایت
6:00 اخبار
6:25 جمعه ها دور هم باشیم(تکرار)
6:55 بهار نیایش
7:10 اخبار
   
   
]]>
جدول برنامه ها Tue, 21 Apr 2015 20:59:12 +0430