همگام با ولایت http://dari.irib.ir Sat, 26 Jan 2019 11:21:08 +0430 fa-af ایستادگی بر مبانی http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120372-ایستادگی-بر-مبانی http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120372-ایستادگی-بر-مبانی ]]> همگام با ولایت Mon, 11 Jul 2016 11:16:00 +0430 استقلال فرهنگی و فضای مجازی http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120371-استقلال-فرهنگی-و-فضای-مجازی http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120371-استقلال-فرهنگی-و-فضای-مجازی ]]> همگام با ولایت Mon, 11 Jul 2016 11:16:54 +0430 اسلام ناب مبنای انقلاب http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120370-اسلام-ناب-مبنای-انقلاب http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120370-اسلام-ناب-مبنای-انقلاب ]]> همگام با ولایت Mon, 11 Jul 2016 11:15:31 +0430 روز امام علی علیه سلام http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120369-روز-امام-علی-علیه-سلام http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/120369-روز-امام-علی-علیه-سلام ]]> همگام با ولایت Mon, 11 Jul 2016 11:14:53 +0430 احترام به خواست ملت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119383-احترام-به-خواست-ملت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119383-احترام-به-خواست-ملت ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 11:48:07 +0430 فضای مجازی و عناصر قدرت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119364-فضای-مجازی-و-عناصر-قدرت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119364-فضای-مجازی-و-عناصر-قدرت ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 11:31:55 +0430 نسل اینده http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119362-نسل-اینده http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119362-نسل-اینده ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 11:25:35 +0430 حرکت در ریل انقلاب تضمین پیشرفت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119359-حرکت-در-ریل-انقلاب-تضمین-پیشرفت http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119359-حرکت-در-ریل-انقلاب-تضمین-پیشرفت ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 10:24:46 +0430 انقلابی گری درجات مختلفی دارد http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119358-انقلابی-گری-درجات-مختلفی-دارد http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119358-انقلابی-گری-درجات-مختلفی-دارد ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 10:53:36 +0430 انقلابی ماندن منوت به طبیق با شاخصه است http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119357-انقلابی-ماندن-منوت-به-طبیق-با-شاخصه-است http://dari.irib.ir/radioislam/همگام-با-ولایت/item/119357-انقلابی-ماندن-منوت-به-طبیق-با-شاخصه-است ]]> همگام با ولایت Sun, 26 Jun 2016 10:50:42 +0430