این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 03 جوزا 1395 10:51

محمد، خورشید فروزان هدایت (14)

 

 

 

یکی از سیاست های راهبردی دولت ها، برقراری وحدت بین افراد جامعه ای است که برآنها حکومت می کنند. در این برنامه به موضوع وحدت در نگرش پیامبر اسلام (ص) می پردازیم.

یکی از سیاست های راهبردی دولت ها، برقراری وحدت بین افراد جامعه ای است که برآنها حکومت می کنند. ولی انگیزه هریک بر مبنای دیدگاهی که دارند، کاملاً متفاوت است. گروهی براساس انگیزه های ملی و تعصب های ناسیونالیستی در صدد ایجاد وحدت هستند که در ادبیات سیاسی جهان تحت عناوین: پان عربیسم، پان ترکیسم و مشابه آنها نامبرده می شوند.
برخی برپایه اهداف نژاد پرستانه برای برقراری وحدت برنامه ریزی و تلاش می کنند مانند نازیسم و صهیونیزم / دسته ای، مکاتب سیاسی و ایدئولوژیک را مبنای برپایی وحدت قرار می دهند مانند کمونیزم و مائوئیسم، که براساس اتحاد کارگران و دهقانان شکل گرفت. بعضی دیگر اصول نظامی و نبرد تسلیحاتی را هدف اتحاد قرار می دهند، مانند پیمان ناتو، ورشو و ... که هدفشان تشکیل کشور های متحدی است که در برابر قدرت های رقیب خود صف آرایی می کنند . 
هر کدام از این دولت ها به روش های مختلف اقتصادی، سیاسی، منطقه ای، بین المللی متناسب با منافع و تثبیت موقعیت خود می کوشند جبهه متحدی را تشکیل دهند ولی این نوع وحدت ها تا زمانی پایدار می مانند که منافع آنان تامین شود و یا تضاد و اصطکاکی میان آنها ایجاد نشود، به همین جهت به محض آن که کوچکترین اختلافی بروز کند اساس آن وحدت از هم فرو می پاشد وحتی به جنگ و ستیز تبدیل می گردد. در این برنامه به مسئله وحدت در نگرش پیامبر اسلام (ص ) می پردازیم . 
******
پیامبران الهی، مانند اکثر زمامداران سیاسی در اندیشه برقراری وحدت میان امت ها و اقوام زمان خود بودند. بااین تفاوت اساسی و بنیادی، که هیچ یک از انگیزه های آنان ملی، نژادی، سیاسی، نظامی یا اقتصادی نبود، بلکه هدفی صددرصد الهی و انسانی داشتند. آنها با تکیه بر اصل خدا محوری می کوشیدند به تمام انگیزه های اختلاف برانگیز پایان بخشند و در پرتو تقویت باورهای توحیدی، اتحادی حقیقی و پایدار در جامعه ایجاد نمایند. زیرا در جهان بینی توحیدی، نشانی از مرز بندی دنیای سیاست دیده نمی شود؛ هرچه هست رنگ و بوی الهی دارد که زیباترین و پایدارترین رنگ هاست. 

پیامبر گرامی اسلام (ص ) نیز در راستای رسالت توحیدی تمام پیامبران با تلاشی خستگی ناپذیر، تمام بنیان های اختلاف برانگیز نژادی، قومی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را ریشه کن نمود. سپس در سایه گسترش اندیشه های ناب توحیدی، اتحادی استوار به وجود آورد. البته مسئولیت رسول خدا (ص) در این زمینه بسیار مهم تر از سایر پیامبران بود. چون رسالت آنان محدود به همان اقوامی بود که درمیان آنان برسالت برانگیخته شدند ولی پیامبر اسلام (ص ) رسالتی جهانی داشت و می بایست برای تحقق وحدت و صلح جهانی گام بردارد. به بیان دیگر، مکه و مدینه نقطه آغاز بعثت پیامبر اسلام (ص ) بود ولی قلمرو آن گستره جهانی بشری را در برمی گرفت.
***************

وحدت در مکتب پیامبران آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم فراتر از خواست آنها، این فرمان الهی است که از تمام موحدان راستین و یکتا پرست می خواهد که ریسمان پوسیده قدرت گونه های تاریخ را که برای فریب افکار عمومی و به دروغ شعار وحدت سرمی دهند رها سازند و به ریسمان مستحکم الهی چنگ بزنند و از هر گونه اقدامات تفرقه انگیز بشدت دوری کنند . " همگی به ریسمان (گسست ناپذیر) خداوندی در آویزید و پراکنده ومتفرق نشوید. (آل عمران / 103)
قرآن، برای تبیین این مقوله که چرا باید فقط به وحدت الهی دارد اندیشید و برمحور آنها جامعه ای متحد را تشکیل داد می فرماید( به ریسمان) خدا چنگ بزنید، چون او سرپرست و مولای شماست که چه نیکو سرپرستی است وچه نیکو یارویاوری است .(حج - 78)


اگر اصل خدا محوری ملاک و معیار وحدت نباشد، انگیزه ها و تعصب های کور سیاسی، نژادی، ملی، جغرافیایی و امثال آن رخ می نماید و اساس وحدت را متزلزل و ناپایدار می سازد. خدای بزرگ برای آن که پویندگان حقیقی طریق وحدت، دردام کژ راهه ها گرفتار نشوند به صراحت می فرماید: "و همانا راه راست من این است پس از آن پیروی کنید و از راه و روش های (غیر خدایی) تبعیت نکنید که شما را از راه (نجات بخش) او متفرق و پراکنده می کند. و این پندی است که خدا شما را (به اجرای آن) سفارش نموده است. باشد که تقوا پیشه کنید .(انعام - 153)
ولی کسانی که اعتقاد عمیق و ژرفی به اصل خدا محوری ندارند تصور می کنند با تهدیدها و تطمیع ها می توانند دردل ها نفوذ و قلب ها را به هم نزدیک کنند و در نهایت وحدتی اساسی و پایدار را در میان جامعه ایجاد نمایند. خداوند بر روی چنین تفکر غلط و نادرست خط بطلان می کشد و می فرماید:
"و... اگر تمام دارایی و ثروت در زمین را هزینه می کردی نمی توانستی دل هایشان را به هم پیوند دهی و این خدا بود که میان (قلب ها) الفت و پیوند برقرار کرد. همانا او شکست ناپذیر و حکیم است ."(انفال - 63)


بسیاری از پیوندها و وحدت هایی که با انگیزه های غیر الهی صورت می گیرد با کوچکترین فراز و فرود، تبدیل به اختلاف ها و خصومت ها می گردد و دو دولت و یا ملتی که تا دیروز با یکدیگر روابط دوستانه و صمیمی داشتند آن چنان با هم دشمن می گردند که ممکن است آتش جنگ را میان خود شعله ور سازند. ولی وحدتی که بر مبنای اصل خدا محوری تشکیل شود، روز به روز بر استحکام آن افزوده می شود و عنایات و الطاف الهی را به همراه خواهد داشت. قرآن کریم در ترسیم این واقعیت می فرماید:
"پس کسانی که به خدا ایمان آورند و به ریسمان گسست ناپذیر او چنگ زنند پس به زودی در فضای سراسر رحمت و فضل و کرم ( الهی ) وارد می شوند و آنها را به سوی خود و به راهی راست و مستقیم هدایت خواهدکرد. (نساء- 175)
رسول گرامی اسلام (ص ) با الهام از آموزه های وحدت آفرین قرآن می فرمود: "جماعت و اتحاد و یکپارچگی، رحمت است." (بحار الانوار ج 89 ص283) و در بیان دیگری فرمود:
" دست خدا ( همراه ) با جماعت و وحدت است .(همان ح - 1-4 ص 73)


در پرتو آموزه های سازنده قرآن کریم، پیامبر اسلام (ص) توانست به تمام خصومت ها، جاه طلبی های اختلاف برانگیز و قتل و غارت عصر جاهلیت پایان بخشد و امتی متحد و مقتدر تشکیل دهد و در نهایت، با پیمان برادری میان مسلمانان، جامعه ای سرشار از مهر و عطوفت را ایجاد نماید. تاریخ درخشان اسلام، صحنه های کم نظیر و شگفت آوری از روابط عمیق انسانی و بحث آمیز را در صفحه های زرین خود ثبت کرده است. ولی تاریخ نشان می دهد که دشمن در گذشته و نیز در مقطع کنونی، همواره می کوشد با ترفندها و توطئه های هدفمند و برنامه ریزی شده خود ضربات سنگینی را بر پیکر جهان اسلام وارد نماید. از دیدگاه قرآن و سیره رسول خدا (ص) تنها راه مقابله با نقشه های تفرقه آمیز دشمنان، آن است که جامعه اسلامی از دو ویژگی جاذبه و دافعه برخوردار باشد. یعنی از سویی روابط داخلی خود را تحکیم بخشد و از سوی دیگر، تمام تحرکات دشمن خارجی را رصد کند. و با قدرت و هوشیاری کامل بدون کوچکترین تزلزل و هراس در مقابل تمام نظام هایی که قصد تفرقه آفرینی دارند، بایستد. خدای بزرگ در ترسیم خط مشی (دولت و جامعه اسلامی) و سیره رسول خدا (ص) و مسلمانان راستین می فرماید:
"محمد فرستاده خداست وکسانی که بدو ایمان آورده و با او هستند در برابر کفر پیشگان باشدت و قدرت برخورد می کنند و در میان خود، نهایت لطف و رحمت را دارند." (قسمتی از آیه 29 فتح)


بدون تردید هر زمان و در هر جا که نشانه های وحدت و یکپارچگی دیده می شود، باید دست رحمت الهی را در آن جامعه احساس کرد و برعکس، هرگاه آثار اختلاف و دشمنی و خصومت درمیان دنیای اسلام بروز می کند، باید دست های پنهان شیطانی را جستجو کرد. کسانی که به خوبی می دانند اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند، هرگز نمی توانند نقشه های شوم خود را عملی سازند. به همین جهت، با ترفندهای گوناگون، سعی در فرو پاشی و تجزیه دنیای اسلام داشته، آن را یکی از راهبردهای کلیدی و موثر خود می دانند. رسول گرامی اسلام (ص) که خطر تفرقه را بیش از هر کس دیگری احساس می کرد، ودست شیطان ( و شیطان صفت ها ) را به خوبی مشاهده می کرد با زبان گویایی به طرح این واقعیت پرداخته می فرمود: "هرگاه فردی از پیکر جامعه جدا شود شیطان او را می رباید، همچنان که گرگ، گوسفند جدا شده از رمه وگله را دردام خود می اندازد. (بحارج 104 ص 73)
در چنین فضایی نقش کلیدی جاذبه و دافعه در رفتارها و موضع گیری های جامعه روشن می شود و خدای بزرگ این گونه هشدار می دهد:" ای کسانی که ایمان آوردید، دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستی و سرپرستی انتخاب نکنید."
قرآن، برای آن که مسلمانان این هشدار را جدی بگیرند می فرماید: "اگر آنان به شما دست یابند و مسلط شوند دشمنان (سرسخت) شما می شوند و دست و زبان ( تجاوز ) به سوی شما می گشایند و دوست دارند که شما ( نیز دست از اسلام بردارید ) و کفرپیشه کنید ./ (ممتحنه - 102)

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید