این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
غریب آشنا
شنبه, 12 سرطان 1395 17:11

3 سرطان 95

شنبه, 12 سرطان 1395 14:13

27 جوزا 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
دوشنبه, 24 جوزا 1395 15:33

20 جوزا 95

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
دوشنبه, 24 جوزا 1395 15:30

13 جوزا 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
دوشنبه, 24 جوزا 1395 15:26

6 جوزا 95

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
دوشنبه, 24 جوزا 1395 15:23

30 ثور 95

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
سه شنبه, 21 ثور 1395 17:09

23 ثور 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
سه شنبه, 21 ثور 1395 17:06

16 ثور 95

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
سه شنبه, 21 ثور 1395 15:17

2 ثور 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
سه شنبه, 31 حمل 1395 12:27

26 حمل 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
پنج شنبه, 26 حمل 1395 09:52

19 حمل 95

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
چهارشنبه, 18 حمل 1395 15:39

12 حمل 95

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
چهارشنبه, 18 حمل 1395 15:35

27 حوت 94

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
دوشنبه, 09 حمل 1395 13:30

20 حوت 94

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
چهارشنبه, 19 حوت 1394 12:11

13 حوت 94

  برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و …
چهارشنبه, 19 حوت 1394 12:03

6 حوت 94

  برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و …
شنبه, 01 حوت 1394 18:01

22 دلو 1394

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
سه شنبه, 27 دلو 1394 13:54

15 دلو 1394

برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی زندگینامه و شخصیت …
سه شنبه, 27 دلو 1394 00:47

8 دلو 1394

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
یکشنبه, 04 دلو 1394 16:30

1 دلو 1394

      برنامه غریب آشنا کاری از گروه معارف رادیو دری است که 5شنبه ها ساعت 3:30 دقیقه عصر از رادیو دری پخش می شود. این برنامه به بررسی …
صفحه1 از10